کارگاه مبانی مدلسازی گرد و خاک
1398-02-02

کارگاه مبانی مدلسازی گرد و خاک در طی برگزاری کنفرانس انجام خواهد شد.

مبانی مدلسازی گرد و خاک به همراه معرفی سامانه مدلسازی WRF/Chem

مدرس: امیرحسین نیک‌فال

مطالب مورد بحث کارگاه:

  • معرفی برخی داده‌های جهانی هواشناسی قابل استفاده در تحقیقات هواشناسی
  • عوامل هواشناسی و زمین‌شناسی موثر بر گسیل گرد و خاک
  • طرحواره‌های گرد و خاک
  • معرفی ساختار مدل WRF/Chem
  • بررسی و تحلیل خروجی مدل WRF/Chem
  • معرفی نرم‌افزار جدید PostWRF در پس‌پردازش و ترسیم نقشه‌های حاصل از خروجی مدل WRF
  • برای برگزاری این کارگاه به لپ تاپ و اینترنت همراه نیاز هست