آخرین مهلت ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس
1398-01-30

آخرین مهلت ثبت نام نهایی افراد برای حضور در کنفرانس، یکم اردیبهشت می باشد. لذا هزینه شرکت و ثبت نام پس از اول اردیبهشت، تا دوبرابر، افزایش خواهد یافت.