جدول زمانبندی برگزاری کنفرانس و سخرانی ها
1398-01-26
جدول زمانبندی برگزاری کنفرانس و سخرانی ها

خواهشمنداست برای مشاهده جدول زمانبندی کنفراس فایل های زیر را دانلود کنید.


سالن A

سالن B

 


با توجه به حجم بالای ارائه مقالات در طی زمان برگزاری کنفرانس تغییرات بسیار جزیی در زمانبدی ارائه شده متصور می شود.