هزینه چاپ پوستر مقاله
1398-01-21

افرادی که تمایل به چاپ پوستر مقاله خود توسط دبیرخانه کنفرانس را دارند، می توانند حداکثر تا 28/1/98، پس از آماده سازی پوستر بر اساس قالب ارائه شده در وب سایت کنفرانس، فایل پوستر خود را به نشانی ایمیل کنفرانس ارسال نمایند. برای این منظور مبلغ 30.000 تومان (جدا از هزینه ثبت نام و صرفا برای آماده سازی پوستر) با مراجعه به بانک، به شماره حساب 2569109054 به نام درآمد فعالیتهای پژوهشی دانشگاه زابل در بانک تجارت، واریز و شماره مقاله خود را بر روی قبض واریزی یادداشت و به همراه فایل پوستر، پیوست نمایند.