ثبت نام دانشجویی
1398-01-21

افرادی که به صورت دانشجویی ثبت نام می کنند، در روز پذیرش، گواهی اشتغال به تحصیل و یا کپی کارت دانشجویی (معتبر که تمدید شده باشد) را به محل پذیرش ارائه نمایند