تمدید مهلت ارسال مقالات برای آخرین بار
1398-01-15

با توجه به درخواست مکرر برخی از محققین، برای آخرین بار، مهلت ارسال مقالات تمدید گردید. بدیهی است، پس از تاریخ تمدید شده، مقالات ارسال شده مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.