تمدید مهلت ارسال مقاله
1397-11-30
تمدید مهلت ارسال مقاله

با توجه به استقبال محققین از کنفرانس گرد و غبار در جنوب غرب آسیا، مهلت ارسال مقالات تا 15 فروردین 1398 تمدید شد. با توجه به ظرفیت محدود، بدیهی خواهد بود که مقالات بر اساس اولویت زمان ارسال و کیفیت، پذیرش خواهند شد.