نمایه شدن کنفرانس در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC
1397-10-12
نمایه شدن کنفرانس در پایگاه استنادی جهان اسلام ISC

با پیگیری دبیر خانه کنفرانس و با توجه به اهمیت موضوع و تاییدات وزارت علوم در خصوص بین المللی بودن این کنفرانس و مجوز هیات امنای دانشگاه برای برگزاری این کنفرانس، پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) با ثبت این رویداد در لیست کنفرانس های مورد تایید، موافقت نمود.

 ورد به وب سایت ISC  مربوط به کنفرانس