هزینه های شرکت در کنفرانس
1397-10-01
هزینه های شرکت در کنفرانس

هزینه شرکت در کنفرانس بر طبق نحوی شرکت در کنفرانس(دانشجو و اساتید ) توسط محقق محترم و تعداد مقالات به شرح جدول زیر می باشد: 

نحوی واریز هزینه ها


مهلت واریز هزینه تا 1 اردیبهشت 1398 می باشد
لطفا بعد از محاسبه هزینه های واریزی خود (با توجه به نوع شرکت و تعداد مقالات) مبلغ را به شماره حساب 2569109054 نزد بانک تجارت بنام درآمد فعالیت های پژوهشی دانشگاه زابل واریز کرده و بعد از درج کد مقاله پذیرش شده بر روی فیش واریزی، تصویر آن را از طریق ایمیل های کنفرانس (Duststorm@uoz.ac.ir   یا Duststormuoz@gmail.com)و یا شماره فکس دبیرخانه کنفرانس (05431232045) ارسال نمایید.

   نکات مهم:


•    دقت فرمایید که پذیرش در روز کنفرانس صرفا با اخذ اصل فیش انجام خواهد شد، لذا در حفظ فیش واریزی کوشا باشید.
•    جهت صدور گواهینامه و چاپ مقاله در مجموعه مقالات و مراکز علمی بایستی حداقل یکی از نویسندگان مقاله ثبت نام را انجام دهند.
•    یک نسخه گواهی پذیرش مقاله به شخصی که در کنفرانس شرکت کرده (وجه واریزی بنام آن شخص باشد) تحویل داده می شود، چنانچه سایر نویسندگان مقاله مایل به دریافت گواهی پذیرش اصل می‌باشند، به ازای صدور هر گواهی اضافه مبلغ 100000 ریال (ده هزار تومان) به مبلغ واریزی باید اضافه گردد.
•    افرادی که به‌صورت دانشجو ثبت‌نام می‌کنند، ارسال تصویر کارت دانشجویی با تاریخ معتبر به همراه فیش واریزی الزامی می‌باشد.
•    واریز هزینه ثبت‌نام بایستی پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی‌باشد.