حمایت کنندگان اصلی
حامیان کنفرانس
منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان
مرکزی تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
سازمان حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان
فرمانداری ویژه شهرستان زابل
استانداری سیستان و بلوچستان
انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
انجمن علوم خاک ایران
دانشگاه علوم پژشکی زابل
اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران
دانشگاه زابل
پژوهکشده تالاب بین المللی هامون
اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان
انجمن آبخیزداری ایران