آدرس دبیرخانه کنفرانس:

زابل- کیلومتر دو جاده بنجار-پردیس جدید دانشگاه زابل، دبیرخانه کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
کدپستی : 538-98615

ایمیل:
Duststorm@uoz.ac.ir

Duststormuoz@gmail.com

Refresh Code