• شناسایی فرایندهای مؤثر در ایجاد گردوغبار (محیطی، اقلیمی و انسانی)
  • پایش و پیش‌بینی طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها
  • مدلسازی طوفان‌های گردوغبار و ارزیابی مدل‌های مورد استفاده
  • انتقال ریزگردها، مکانیسم و فرایندها
  • گردوغبار و اقلیم
  • منشأ گردوغبار وکانی شناسی
  • کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در تحقیقات گردوغبار
  • اثرات ریزگردها بر کیفیت هوا، سلامت انسان و محیط زیست
  • اثرات اقتصادی و اجتماعی ریزگردها و خسارات حاصل از آن‌ها
  • همکاری محلی، ملی و بین‌المللی در کاهش وقوع گردوغبار و اثرات ریزگردها
  • تدابیر و راهکاری عملی جهت کاهش گردوغبار و پیامدهای ناشی از آن‌ها